Algemene voorwaarden Tuinman Concurrent

Hoveniersbedrijf Amsterdam

Definities

Bij deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt:

Tuinman Concurrent: de hovenier die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

 • Afnemer: iedere (rechts)persoon die met Tuinman Concurrent een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan, waaronder ook begrepen een afnemer die als consument is aan te merken.
 • Het werk: alle overeengekomen werkzaamheden van Tuinman Concurrent die verband houden met en/of in samenhang staan met de aanleg en/of het onderhoud van tuinen en/of groenvoorzieningen, alles in de ruimste zin des woord. Zowel binnen als buiten.
 • Materialen: dode zaken, die door een hovenier te doen gebruikelijk worden geleverd maar geen verzorging en/of onderhoud nodig hebben.
 • Partijen: De afnemer en Tuinman Concurrent tezamen.
 • Producten: levende zaken, zijnde producten die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; zand, grond, teelaarde en compost
 • Zaken: materialen en producten tezamen.

Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tuinman Concurrent en afnemer, alsmede de uitvoering van die overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet nadrukkelijk en schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, is afgeweken.
 • Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig en/of onredelijk bezwarend mochten blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige, onredelijk bezwarende of vernietigde bepaling zal alsdan worden vervangen door een bepaling – die daarvoor in de plaats treedt – die wel toelaatbaar is.

Aanbieding

 • Iedere aanbieding geschiedt vrijblijvend via een offerte en is tot 30 dagen na offerte-datum geldig, tenzij anders uit de offerte blijkt. De afnemer is gehouden alle relevante informatie aan Tuinman Concurrent te verstrekken die nodig en/of relevant zijn voor de uit te brengen offerte.
 • Zolang de offerte niet door de afnemer integraal is aanvaard, staat het Tuinman Concurrent vrij om een offerte schriftelijk in te trekken zodat Tuinman Concurrent daaraan niet langer kan worden gehouden.

Prijzen

 • De prijzen genoemd in de offerte en orderbevestiging zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Uit de wet voortvloeiende prijswijzigingen kunnen aan de afnemer worden doorbelast. Kostprijsbepalende factoren die een prijsverhoging met zich meebrengen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geven de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden. Een dergelijke ontbinding, die binnen 1 week na kennisgeving van de prijsverhoging door de afnemer dient te worden ingeroepen, geeft geen recht op schadevergoeding.

Overeenkomst

 • De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door aanvaarding van de offerte en/of door een begin van uitvoering van het werk. Aanvaarding van de offerte kan zowel schriftelijk als elektronisch geschieden. Tuinman Concurrent draagt zorg voor een schriftelijke of een elektronische opdrachtbevestiging.
 • Indien aan Tuinman Concurrent het werk door de afnemer niet wordt opgedragen, maar op verzoek van de afnemer wel voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten door Tuinman Concurrent zijn gemaakt, dan vergoedt de afnemer onverminderd deze kosten aan Tuinman Concurrent. Mits dit tussen partijen schriftelijk dan wel elektronisch is overeengekomen.
 • Wijzigingen in de overeenkomst worden beschouwd respectievelijk als meer- c.q. minderwerk. Onder meerwerk wordt verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.
 • Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomen dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.
 • Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven of die de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht.
 • Indien sprake is van een duurovereenkomst geldt bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds niet opzegbaar, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden via een aangetekende brief.

Annulering

 • Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze schadevergoeding verschuldigd van minimaal 25% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering, of een deel ervan indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden.
 • De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Tuinman Concurrent kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Aanvang en uitvoering

 • In de overeenkomst wordt voor zover mogelijk de aanvang van het werk en de mogelijke datum van oplevering, althans een planningsschema, vastgelegd. De levertijd is steeds een vermoedelijke levertijd en is nimmer fataal.
 • Onwerkbaar weer, zoals vorst en regenval, komt voor risico en rekening van de afnemer en verlengt automatisch de levertijd.
 • De afnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat Tuinman Concurrent tijdig kan beschikken over de voor de opzet en de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). Indien van het werk een bestek voorhanden is, zullen de werkzaamheden, behoudens andersluidende nadere afspraken, plaatsvinden overeenkomstig het bestek, de daarbij behorende tekeningen en eventueel voor de totstandkoming van de overeenkomst aan Tuinman Concurrent verstrekte nadere voorwaarden.
 • De afnemer is gehouden tijdig voor een goede toegang naar het werk zorg te dragen alsmede de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige voorzieningen te treffen waaronder begrepen de nodige aansluitingsmogelijkheden voor onder meer gas, water en elektriciteit. De benodigde gas, water en elektriciteit is voor rekening van de afnemer.
 • De afnemer dient er zorg voor te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Tuinman Concurrent behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Tuinman Concurrent voortvloeiende (vertraging)schade en kosten door de afnemer te worden vergoed.
 • De afnemer is gerechtigd tot controle van het werk tijdens de normale werkuren. De afnemer is bevoegd één of meer derden te belasten met deze controle of met het uitoefenen van toezicht, voor zover deze derden door Tuinman Concurrent schriftelijk zijn aanvaard;

Levering

 • In de overeenkomst wordt voor zover mogelijk de aanvang van het werk en de mogelijke datum van oplevering, althans een planningsschema, vastgelegd. De levertijd is steeds een vermoedelijke levertijd en is nimmer fataal.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 • Wanneer Tuinman Concurrent hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de afnemer het werk heeft goedgekeurd;
 • Na verloop van 8 werkdagen nadat Tuinman Concurrentschriftelijk aan de afnemer heeft medegedeeld, dat het werk is voltooid en de afnemer heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
 • Bij ingebruikneming van het werk door de afnemer, waarbij ingebruikname van een gedeelte van het werk als opgeleverd voor dat gedeelte wordt beschouwd.
 • Kleine gebreken die op korte termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.
 • Bij onthouding van goedkeuring van het werk door de afnemer is deze gehouden hiervan schriftelijk mededeling binnen 8 werkdagen aan Tuinman Concurrent te doen onder opgaaf van redenen.

Meer-en minderwerk

 • Tuinman Concurrent is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de afnemer, doch voor zoveel mogelijk in overleg met de afnemer, meerwerk uit te voeren en aan de afnemer door te berekenen, mits de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 10% van de oorspronkelijke overeengekomen prijs en/of aannemingssom.
 • In geval het meerwerk meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijke overeengekomen prijs en/of aannemingssom, treden partijen in overleg omtrent de alsdan te nemen maatregelen.

Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling aan Tuinman Concurrent binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden.
 • Het is de afnemer niet toegestaan om een betalingsverplichting tegenover Tuinman Concurrent op te schorten. Noch is korting c.q. verrekening door de afnemer toegestaan.
 • Alvorens het werk aan te vangen is Tuinman Concurrentgerechtigd om van afnemer een voorschot te verlangen. Bovendien in geval Tuinman Concurrent vreest dat afnemer niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, is Tuinman Concurrent ook gerechtigd om voldoende zekerheid van de afnemer te verlangen.
 • Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De afnemer is dan vanaf het verstrijken van de betalingsdatum bedoeld in artikel 10.1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente is verschuldigd.
 • Indien Tuinman Concurrent levering in gedeelte uitvoert, is deze gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
 • Iedere betaling door de afnemer strekt eerst tot voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede tot voldoening van de door Tuinman Concurrent gemaakte kosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op openstaande vordering.
 • Voor rekening van afnemer komen alle werkelijke kosten verbonden aan incasso van de vordering(en) op de afnemer, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder ook mede begrepen het honorarium van een advocaat. Indien de afnemer als consument handelt gelden de bepalingen van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 • Tuinman Concurrent heeft door het enkel plaatsvinden van een van onderstaande omstandigheden het recht te zijner keuze de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, hetzij alle openstaande vorderingen terstond opeisbaar te laten zijn, zonder nadere ingebrekestelling:
 • Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard, dan wel er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;
 • Indien de afnemer komt te overlijden;
 • Indien de afnemer overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
 • Indien de afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
 • Indien de afnemer weigert althans nalaat zekerheid te verstrekken zoals hiervoor in lid 3 bedoeld.

Garantie

 • Op geleverde materialen verstrekt Tuinman Concurrent een garantie die overeenkomt met de garantie die door de betreffende fabrikant wordt verstrekt.
 • Voor producten geldt voor het eerste groeiseizoen (doch uiterlijk 12 maanden na aanplant/aanleg) een garantie inboet op inboet. Daarbij geldt een uitvaldrempel van minimaal 5%.
 • Gedurende de garantietermijn treft Tuinman Concurrent op verzoek van de afnemer herstelmogelijkheden. Tuinman Concurrent is daarbij gerechtigd om uitgevallen producten te vervangen door soortgelijke nieuwe producten die qua prijs vergelijkbaar zijn met de overeengekomen prijs van de uitgevallen producten.
 • Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onvoldoende verzorging, gebrekkig onderhoud of gebrek aan zorgvuldigheid, vallen nimmer onder de garantie. Tuinman Concurrent is daarvoor niet aansprakelijk. Ook uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden komen voor rekening en risico van de afnemer.

Klachten

 • Bij (op)levering dient de afnemer zich ervan te vergewissen of de geleverde zaken en het werk aan de overeenkomst beantwoorden.
 • Behalve indien van toepassing zijnde voorschriften van fabrieksgarantie een kortere reclametermijn voorschrijven, dienen zichtbare gebreken of tekorten bij (op) levering direct aan Tuinman Concurrent kenbaar worden gemaakt en uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk onder opgaaf van redenen te worden medegedeeld. In geval van niet-      zichtbare gebreken dienen deze uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan opdrachtnemer onder opgaaf van redenen kenbaar te worden gemaakt.
 • Klachten ontslaan de afnemer niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na (op)levering. Het niet nakomen van voldoende onderhoud en zorg, na (op)levering, kan er toe leiden dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

Aansprakelijkheid

 • Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Tuinman Concurrent of degenen die door Tuinman Concurrent in het werk zijn gesteld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade – waaronder begrepen alle materiele of immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade – ontstaan bij of door de uitvoering van het werk dan wel door gebreken van door Tuinman Concurrent geleverde zaken bij de afnemer of derden, uitgesloten.
 • De vergoeding waartoe Tuinman Concurrent uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht, bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen.
 • De afnemer vrijwaart Tuinman Concurrent – behoudens in het geval van aansprakelijkheid op grond van het tweede lid – tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
 • De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijze alsmede de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 • Indien door of namens de afnemer (voorbereidende) werkzaamheden, waaronder mede begrepen grondwerkzaamheden en de bodemgesteldheid alsmede de invloed van deze werkzaamheden daarop, zijn uitgevoerd die buiten de uitvoering van de overeenkomst vallen, dan draagt de afnemer volledig de verantwoordelijkheid van deze werkzaamheden en de invloed daarvan op de bodemgesteldheid. Schade die het gevolg is van onvolledige en/of ondeugdelijke (voorbereidende) werkzaamheden, waaronder mede begrepen de invloed van deze werkzaamheden op de bodemgesteldheid, komt volledig voor risico van de opdrachtgever.
 • Indien grond- en/of bouwstoffen, materialen, producten en/of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld ofwel door of namens hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, dan is de afnemer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.
 • De afnemer is eveneens aansprakelijk voor ontstane (stagnatie)schade als gevolg van het aanleveren van onjuiste en/of incomplete grond- en/of bouwstoffen, materialen, producten en/of hulpmiddelen alsmede het niet tijdig aanleveren daarvan.

Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde zaken, voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van Tuinman Concurrent zolang de afnemer aan alle betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tegenover Tuinman Concurrent niet heeft voldaan.
 • Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Tuinman Concurrent op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming tenietgaat, vestigen partijen bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaken respectievelijk gevormde zaken ten gunste van Tuinman Concurrent tot zekerheid van al hetgeen de afnemer, uit welke hoofde dan ook, aan Tuinman Concurrent verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed verstrekt de afnemer een recht van hypotheek aan Tuinman Concurrent. Aan Tuinman Concurrent wordt door de afnemer een onherroepelijke volmacht verstrekt om alle formaliteiten van de verstrekte zekerheid te doen uitvoeren.
 • Tuinman Concurrent zal bij terugname van de geleverde zaken gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij de afnemer nu de verplichting op zich neemt aan Tuinman Concurrent alle medewerking te verlenen, om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken. Niet nakoming van deze verplichting door of namens de afnemer leidt tot een direct opeisbare boete van ? 100,– per dag, onverminderd het recht van Tuinman Concurrent om in en/of buiten rechte het eigendomsvoorbehoud dan wel de gevestigde beperkte rechten uit te oefenen en/of te effectueren;

Intellectuele eigendomsrechten

 • Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komt aan Tuinman Concurrent het intellectuele eigendom toe op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen (waaronder mede begrepen foto- en filmmateriaal), tekeningen en schetsen. Deze dienen op eerste verzoek van Tuinman Concurrent onverwijld door de afnemer aan Tuinman Concurrent te worden teruggegeven.
 • Het is de afnemer zonder schriftelijke toestemming van Tuinman Concurrent niet toegestaan om materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen. Indien aan Tuinman Concurrent het werk niet wordt gegund, is het de afnemer niet toegestaan om het ontwerp zelf dan wel door derden uit te (laten) voeren.
 • Tuinman Concurrent is gerechtigd om beeldmateriaal van bij de afnemer uitgevoerd werk te (laten) vervaardigen en deze voor commerciële doeleinden te exploiteren.

Tuinman Concurrent behoudt zich het recht voor om deze wijzigingen zonder kennisgeving door te voeren. Wilt u meer weten over bouwgerelateerde onderwerpen? Bekijk dan eens de onderstaande websites.

www.verhuis-gigant.nl
www.sloop-concurrent.nl 
www.sloop-gigant.nl